PREPRAVNÝ PORIADOK LIMCAR s.r.o.

PREPRAVNÝ PORIADOK

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej

premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník


Čl. I

Úvodné ustanovenia


1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti LIMCAR s.r.o. v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie 

prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke 

dopravcu www.limcar.sk, a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho 

obsah súčasťou každej zmluvných o preprave a úprave práv a povinnosti účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy 

vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do 

cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej 

cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na 

poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na 

základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. II


Povinnosti dopravcu


Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na 

svojej webovej stránke www.taxihurbanovo.sk a v sídle – prevádzke spoločnosti.

c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy 

vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle 

taxislužby.

d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich 

batožiny.

e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom 

taxislužby.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej 

cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné 

poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.

g) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe 

vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v 

rovnakom rozsahu.


Čl. III


Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a 

najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných 

pasažierov

d) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom 

prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,

e) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla,

f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom

pre cestujúceho platný cenník taxislužby – rádio dispečingu 

g) je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na 

zdraví alebo na jeho majetku,

h) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI ktoré je na 

vozidle najvyššom bode vozidlo uchytené magneticky, pevnou montážou na 

strešnom nosiči;

2. Osobne auto taxislužby pripravene na prepravu ma rozsvietene strešne svietidlo:

a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešne 

svietidlo vypnute,

b) osobne auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryte 

neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontovane.

c) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci 

celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s 

objemom najmenej 375 dm3.


Čl. IV


Výkon činnosti taxislužby


1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponuka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla 

taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho 

podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je 

určené prepravované cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem 

o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla 

taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,

4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia na stanovisku taxislužby v danej 

lokalite kam patrí daná objednávka .Pokiaľ sa jedná o vozidlo zo zvýhodnenou cenou pre 

objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatní my vozidlami čakajúcimi v 

rade . Vozidlá zo zvýhodnenou cenou môžu byť zasielane pre cestujúceho kde koľ vek do 

miesta pristavenia

5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach, 

prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených km.6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na 

dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na 

návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po 

rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s 

ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne ,alebo ústnou formou zo strany 

rádio dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla 

taxislužby. 

7. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť 

i) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby, 

j) nástupné miesto prepravovanej osoby,

k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu

8. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na 

prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými 

predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – rádio dispečingu aj 

prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, 

balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom 

pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne, možno prepravovať 

iba v priestore pre batožinu. 

11. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič 

vozidla taxislužby. 

12. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do 

prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť 

vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého 

umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá 

prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť 

bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým 

dopravcovi vznikne.

14. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré 

obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčne číslo vozidla, 

c) dátum jazdy,

d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatene cestovne, 

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK

b) kópiu koncesnej listiny,

c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,/po uvedení do 

platnosti/

d) preukaz totožnosti vodiča,

e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie,

f) montážny list od taxametra.


Čl. V


Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah,

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy 

preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná 

zmluva“).

2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným 

spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na 

území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom 

taxislužby,

b) vo svojom sídle,

c) prostredníctvom dispečingu,

pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústnej objednávky a cestujúceho, ktorý dáva 

bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na 

určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci pravo 

oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na vyžiadanie vydať cestujúcemu 

potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť 

cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného 

poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla 

taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok 

prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určene cestovne podľa 

cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je 

vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený 

úrok z omeškania. 


Čl. VI


Ukončenie platnosti zmluvy o preprave


1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom 

splnene podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak 

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, 

konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravovane zviera alebo na prednom sedadle

b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou 

možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo 

c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a 

cieľ prepravy alebo

d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič 

vozidla taxislužby porušil zmluvne podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.


Čl. VII


Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami


1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča 

obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných 

vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie 

alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, 

alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o 

vozidlo taxislužby,

e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar 

nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo 

taxislužby,

f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť 

alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom 

priestore.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju 

vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň 

nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na 

Polícií..

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o 

hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá.

4. Nálezca ma pravo na náhradu nevyhnutných výdavkov.


Čl. VIII.


Zodpovednosť


1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho 

riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny 

dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú 

1. cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom 

cestovnom,b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa 

cenníka taxislužby,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukaze, že škode nemohol zabrániť ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.


Čl. IX


Reklamácie, sťažnosti, náhrada škoda


1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať 

reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. 

Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania 

reklamácie.

2. Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy nasledovným spôsobom:

a) Doručením reklamácie na mail dopravcu.

b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej 

musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce 

uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu), 

4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej 

doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote 

nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou 

podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez dlhého odkladu, 

najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách 

prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu 

dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom (§ 427 až 431).

7. Ak ide o pravo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných 

spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto pravo samo že uplatniť 

cestou sudu.

8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu 

spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho 

zákonníka.

9. Pravo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo 

veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u 

dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo 

dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie 

dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.Čl. X

Mimoriadna udalosť

3. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej 

dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody, 

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou 

udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a 

bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a 

umožniť jej obnovenie,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu 

cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej 

desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadna udalosť policajnému organu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa 

bezodkladne vrátiť po poskytnutia privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej 

udalosti,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.


Čl. XI


Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci 

majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené 

v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami 

a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami 

vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o 

zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach 

dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.taxihurbanovo.sk s uvedením 

dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda 

účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, 

ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas 

písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové 

vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej 

lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou Prepravného poriadku, platí, že so 

zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny 

riadia zmeneným Prepravným poriadkom .

4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou 

dohodou cestujúceho a dopravcu.

5. Tento Prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím dopravcu dňa 17.10.2013 a je účinný od 01.12.2013.

6. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 1.12. 2013.